Phim Tin Lành
Welcome
Login

Search Results: "Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 01"


  • Popular Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 01

    Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 01

    by Admin Added 806 Views / 0 Likes

    Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 01 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì;

RSS