Phim Tin Lành
Welcome
Login

Huấn Luyện Chữa Lành


 • Popular Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 05

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 05

  by Admin Added 691 Views / 1 Likes

  Download 260 bài giảng Mp4 của Ms Huỳnh Quốc Khánh Download 500 bài giảng Mp3 của Ms Huỳnh Quốc KhánhMục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít

 • Popular Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 04

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 04

  by Admin Added 666 Views / 2 Likes

  Download 260 bài giảng Mp4 của Ms Huỳnh Quốc Khánh Download 500 bài giảng Mp3 của Ms Huỳnh Quốc KhánhMục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít

 • Popular Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 03

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 03

  by Admin Added 687 Views / 1 Likes

  Download 260 bài giảng Mp4 của Ms Huỳnh Quốc KhánhDownload 500 bài giảng Mp3 của Ms Huỳnh Quốc KhánhMục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít

 • Popular Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 02

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 02

  by Admin Added 636 Views / 0 Likes

  Download 260 bài giảng Mp4 của Ms Huỳnh Quốc Khánh Download 500 bài giảng Mp3 của Ms Huỳnh Quốc KhánhMục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít

 • Popular Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 01

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Huấn Luyện Chữa Bệnh 01

  by Admin Added 735 Views / 1 Likes

  Download 260 bài giảng Mp4 của Ms Huỳnh Quốc Khánh Download 500 bài giảng Mp3 của Ms Huỳnh Quốc KhánhMục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít

 • Popular Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 03

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 03

  by Admin Added 715 Views / 0 Likes

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 03Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; h

 • Popular Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 02

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 02

  by Admin Added 626 Views / 1 Likes

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 02Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; h

 • Popular Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 01

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 01

  by Admin Added 1,091 Views / 0 Likes

  Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 01 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì;

RSS